Jogi nyilatkozat

For media.jpg

Használati feltételek

A jelen weboldal (továbbiakban: weboldal) üzemeltetője az Essity Hungary Kft. (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51., cégjegyzékszám: 01-09-716945, a továbbiakban: Essity).

Jogi nyilatkozat

A jelen weboldalon található anyagokat és információkat az Essity kizárólag tájékoztatás céljából nyújtja a felhasználóknak. A weboldal felhasználó által történő felkeresésére, valamint az itt található információk használatára a jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt feltételek érvényesek. A weboldal használatával kapcsolatos adatvédelmi információkért az Adatvédelmi nyilatkozatunkat is ajánljuk a felhasználó szíves figyelmébe.

A weboldalon található tartalmak egyetlen példányban tölthetők le az alábbiakban rögzített rendelkezéseknek megfelelően. A weboldal tartalmainak letöltésével a felhasználó elfogadja a használatra vonatkozó alábbi feltételeket. Ha nem kívánja elfogadni az alábbi feltételeket, ne használja a weboldalt és ne töltsön le onnan tartalmakat.

Védjegyek

Valamennyi védjegy, márkanév, embléma, és logó az Essity és annak leány-, és társvállalatai, licencbe adói, valamint vegyesvállalati partnerei (a továbbiakban együttesen: Essity Csoport) tulajdonában van.

Az Essity Csoport védjegyei, márkanevei, emblémái és logói csak a jelen használati feltételek szerint, illetve az Essity előzetes írásos engedélyével használhatók fel.

Az Essity Csoport védjegyeinek az Essity termékek reklám- és promóciós célú használatához az Essity engedélye szükséges.

Egyetlen letöltésre korlátozott használat

A weboldalon található valamennyi tartalom, beleértve a szöveget, ábrákat, grafikát, logókat, ikonokat, képeket, hangfelvételeket és szoftvert, az Essity Csoport vagy tartalomszolgáltatóinak tulajdona és a nemzetközi, svédországi, illetve magyar szerzői jogi jogszabályok hatálya alatt áll. A weboldalon található tartalmak engedély nélküli, jogosulatlan használata vagy terjesztése sérti a szerzői jogi, a védjegyekre vonatkozó, illetve egyéb jogszabályokat, és polgári- illetve büntetőjogi következményeket vonhat maga után. Az Essity kifejezett írásos engedélye nélkül sem a weboldal, sem annak egyes részei nem másolhatók, reprodukálhatók, értékesíthetők vagy továbbértékesíthetők, továbbá semmiféle más módon nem használhatók fel kereskedelmi célra. Az Essity kifejezett írásos engedélye nélkül az Essity weboldalakról a felhasználó a tartalmat egyetlen példányban töltheti le számítógépre, kizárólag saját személyes, nem pedig kereskedelmi célú vagy belső használat céljából. Az adatokat, információkat tilos módosítani, felhasználni vagy továbbítani bármilyen kereskedelmi célra; tilos eltávolítani az adatokról, információról a szerzői jogi védelemre utaló megjelöléseket. A felhasználó elismeri a felelősségét a weboldalon található tartalmak illetéktelen másolásának megakadályozásáért. Szervezeti felhasználó köteles biztosítani, hogy valamennyi alkalmazottja és alvállalkozója betartsa a fenti korlátozásokat. A felhasználó felelős a szerzői jogi védelemre vonatkozó valamennyi előírás betartásáért. Az Essity kizárólag a weboldal egyes tartalmainak egyszeri, a megtekintéshez szükséges letöltését és másolását engedélyezi; illetve a weboldal egy példányának kinyomtatását, amennyiben az az ésszerű, személyes használathoz szükséges. A weboldalon található tartalmak bármilyen egyéb felhasználása tilos. Az Essity írásos engedélye nélkül a weboldal, illetve annak hivatkozása nem helyezhető át más weboldalra. Az Essity Csoport nem ruházza fel a felhasználót semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jogosultsággal szellemi tulajdonára, védjegyeire vagy üzleti titkaira vonatkozóan.

Felelősség kizárása

A jelen weboldalon található információkért, adatokért, tartalmakért az Essity sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem vállal felelősséget. A weboldalon elhelyezett, harmadik fél weboldalára mutató hivatkozások kizárólag a felhasználók kényelmét szolgálják, azonban az Essity semminemű felelősséget nem vállal az ezen weboldalak tartalmáért, vagy azok hitelességéért.

Az Essity semmiféle körülmények között nem vállal felelősséget semmiféle, a weboldalon található információk használatából, alkalmazásából vagy a weboldalhoz való hozzáférés hiányából eredő károkért, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a nyereségkiesést, az üzletmenet megszakadást vagy az információveszteséget, akkor sem, ha a károk bekövetkezésének lehetőségéről az Essity-nek tudomása lehetett.

AzEssity továbbá nem vállal felelősséget az adatok, információk pontosságáért vagy teljességéért, ideértve szöveget, grafikát, hivatkozásokat vagy bármilyen egyéb, a weboldalon található tartalmakat. Az Essity előzetes értesítés nélkül, bármikor módosíthatja a weboldalon található-, illetve valamely termékéhez kapcsolódó tartalmat a weboldalon. Az Essity nem vállal kötelezettséget a weboldalon található tartalmak frissítésére.

Felhasználó által közölt információ

Valamennyi adat, információ vagy más tartalom, amelyet a felhasználó közöl a weboldalon nyilvános, nem kizárólagos, jogdíjmentes, visszavonhatatlan, teljes mértékben allicenszbe adható és szerzői jog által nem védett információnak minősül. Az Essityt nem terheli semmiféle kötelezettség a felhasználó által közölt tartalmakkal kapcsolatban.

Az Essity szabadon megoszthatja, másolhatja, továbbíthatja, felhasználhatja és/vagy más módon hasznosíthatja a felhasználó által közölt adatokat, információkat, ideértve az adatokat, képeket, hanganyagot, szöveget és egyéb tartalmakat bármely kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra.

Amennyiben a felhasználó személyes adatokat közöl a weboldalon vagy más módon, azzal beleegyezik abba, hogy az általa közölt adatokat az Essity a felmérésekhez, illetve a termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítéséhez felhasználja, ideértve az adatok külső feleknek és más országokba való továbbítását, illetve azoknak az interneten való közzétételét. Az Essity a személyes adatok feldolgozását a vonatkozó magyar jogszabályok alapján végzi. A helytelen adatokra vagy más, a személyes adatokra vonatkozó kérdések tekintetébena felhasználó kapcsolatba léphet az Essity-vel.

A weboldalon tilos közölni bármilyen sértő, mások adatvédelmi jogaiba, illetve egyébként jogszabályba ütköző adatot, információt, tartalmat. Az Essity a tudomására jutott ilyen adatokat, információkat, tartalmakat törli és fenntartja a jogot az ilyen tartalmakat közlő felhasználók kitiltására a weboldalról.

A harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokra, így például a Facebook használatára, a harmadik fél feltételei vonatkozhatnak. A Facebook esetében például a Statement of Rights and Responsibilities (Jogokra és Kötelezettségekre Vonatkozó Nyilatkozat) vonatkozik a Facebook összes felhasználójára és látogatójára, ezért azt ajánljuk, hogy a Facebook szolgáltatásainak igénybe vétele előtt olvassa el ezt a nyilatkozatot.

Egyéb rendelkezések

Az Essity fenntartja a kizárólagos jogot: (1) jelen Jogi Nyilatkozat bármikor történő módosítására, (2) a közölt tartalmak megfigyelésére és eltávolítására; és/vagy (3) arra, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor megszakítsa a weboldal elérhetőségét.

Ha jelen Jogi Nyilatkozat bármely feltétele, előírása vagy rendelkezése jogszabályba ütközőnek, érvénytelennek, semmisnek, vagy bármilyen okból végrehajthatatlannak minősülne, az semmilyen módon sem befolyásolja vagy korlátozza a további feltételek, előírások és rendelkezések jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Essity Hungary Kft. célja, hogy biztosítsa az általa feldolgozott személyes adatok védelmét és megfelelő gondossággal kezelje a felhasználók személyes adatait.

Az Essity betartja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok előírásait, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja az Essity számára a felhasználó által közzétett személyes adatok kezelésére és feldolgozására vonatkozó szabályok meghatározása. A személyes adatok kezeléséért és feldolgozásáért az Essityfelelős.

Személyes adatok

A weboldalon biztosított bizonyos funkciók, szolgáltatások eléréséhez arra van szükség, hogy a felhasználó megadja személyes adatait és hozzájáruljon a személyes adatainak a lenti célok érdekében való kezeléséhez. A személyes adat kizárólag akkor kezelhető, ha ahhoz a felhasználó önkéntesen hozzájárult. Amennyiben a felhasználó megadja személyes adatait, úgy azzal önkéntesen hozzájárul az adatkezeléshez és elfogadja a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban és Jogi Nyilatkozatban közölt feltételeket.

A megadott személyes adatokat (i) a felhasználók kéréseinek teljesítéséhez, (ii) a kérésekhez kapcsolódó információk és szolgáltatások nyújtásához, valamint (iii) marketing és ügyfélkövetési, továbbá (iv) értékesítési, illetve termékfejlesztési célokra használhatjuk fel.

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. Az Essity-nek megadott személyes adatokat, beleértve a neveket és címeket és egyéb adatokat manuálisan vagy számítógéppel dolgozzuk fel.

     

Személyes adatok továbbítása harmadik félnek

A személyes adatokat az Essity kizárólag az adatkezelési célok elérése érdekében adja ki harmadik félnek, például partnerei vagy termékforgalmazói részére.

A személyes adatainak és jelszavainak biztonságáért, valamint azért, hogy személyes adatainak megadásakor kellő körültekintéssel járjon el, a felhasználó felelős.

Adatvédelmi jogok és érvényesítésük

A felhasználó tájékoztatást kérhet az Essity által kezelt, illetve feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról. Az előbbiek tekintetében a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül a felhasználó rendelkezésére bocsátjuk. A felhasználó kérheti továbbá a személyes adatainak módosítását, helyesbítését, törlését vagy zárolását az alábbi címre küldött írásbeli nyilatkozattal: Essity Hungary Kft., HU-1021 Budapest, Magyarország, Budakeszi út 51.

A felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Essity-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Essity jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés céljára történik. A tiltakozást az Essity a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belől, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottságát kérdésében döntést hoz és a döntésről írásban tájékoztatja a felhasználót. Ha megállapításra kerül a tiltakozás megalapozottsága, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt is – az Essitymegszünteti, és az adatokat zárolja. Ha a felhasználó nem ért egyet az Essity döntésével, illetve, ha az Essity elmulasztaná a válaszadási határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a felhasználó bírósághoz fordulhat. A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal a felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. A felhasználó e pontban foglalt jogai a következő kivételes esetekben törvényi rendelkezés alapján korlátozhatók: az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmény megelőzése vagy üldözés, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati, gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségek megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá a felhasználó saját jogainak vagy mások jogainak védelme érdekében.

Amennyiben bármilyen kérdése merül fel személyes adataival kapcsolatban, kapcsolatba léphet velünk az alábbi elérhetőségeken:

Essity Hungary Kft., HU-1021 Budapest, Magyarország, Budakeszi út 51., telefon: +36-1-392-2100

Cookie információ

Ez a weboldal cookie-kat használ, az alábbi rész a cookie-k használatát, illetve azok kezelésének és törlésének módját írja le. 


Mi a 
cookie? 

A számítógép merevlemezéről egy weboldalra megküldött információkat nevezzük "cookie"-nak.

Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen.

A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez. A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat).

Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként).

Hogyan törölhetők a cookie-k? 

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a cookie-kat.

A cookie-kat a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek.

További információkért a cookie-kra vonatkozóan, látogasson el a www.aboutcookies.org weboldalra, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a cookie-k letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található cookie-k törléséről.

A mobiltelefonon található cookie-k törléséről olvassa el a készülék használati útmutatóját.

 

Cookie-k listája 

A weboldal számos nélkülözhetetlen előnyének biztosítására cookie-kat használunk. A cookie-k minden egyes későbbi látogatást követően visszajelezést küldenek a
származási weboldalra, vagy egy másik oldalra, ami felismeri az adott cookie-t. A cookie-k listáját itt találja.    


Feltétlenül szükséges cookie-k – Ezek a cookie-k engedélyezik azt a szolgáltatást, amit Ön kifejezetten kért. 

 
Teljesítmény cookies-k– Ezek a cookie-k névtelen információt gyűjtenek a látogatott oldalakról. 
 
Funkcionális cookie-k – Ezek a cookie-k megjegyzik az Ön korábbi választásait, a szolgáltatások színvonalának növelése érdekében. 
 
Célzott vagy reklám cookie-k – Ezek a cookie-k az Ön böngészési szokásiról gyűjtenek információt, azzal a céllal, hogy Önnel és érdeklődési körével összefüggő reklám tevékenységet folytathassanak. 
      
 
Jelen Jogi Nyilatkozat és Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k használatát elfogadhatja a webböngészőben megadott beállításokkal is. 
 

Felhasználó által közölt tartalmak 

Az Essity lehetővé teheti, hogy a felhasználók a weboldalon, közösségi hálózatokon vagy más online szolgáltatásában információkat, megjegyzéseket vagy más anyagokat közöljenek. Ezt az Essity-ről és termékeiről való tájékoztatás elősegítésének céljából tesszük. Az ilyen felhasználói információkra vonatkozó feltételek is figyelembe veendők a fenti Jogi nyilatkozat tekintetében.


Másokra vonatkozó információkat csak akkor adhat meg a felhasználó, ha arra az adott személy bizonyíthatóan engedélyt adott.


Nyomtatás Letöltés